Allyna Studio (Willamina)

Allyna Studio (Willamina)

This studio imprinted their portraits “The Allyna Studio, Willamina, Ore”